Veiplanlegger

Veiplanlegger

En veiplanlegger prosjekterer og planlegger skogsbilveier og traktorveier. Å jobbe som veiplanlegger krever stor interesse for kart og digitale registreringsverktøy som GPS og GIS. Videre må en mestre en arbeidsdag i kombinasjon med kontorarbeid og feltarbeid.

En Veiplanlegger har befaringer i skogen og jobbing med terrengmodeller for å finne den beste traseen. Man må vurdere hva som skal til for at veien skal bli sterk nok og for at stigningen ikke skal bli for bratt og svingene for bråe. Vannhåndteringen må dimensjoneres etter nedbørsmengder. Hensynet til naturmangfold må tas med i beregningen og kostnadene til bygging må beregnes og sammenlignes med nytten av veien for å finne ut om det er verdt en investering. I tillegg er det en del rådgivning i forbindelse med organisering av veilag, veiavgift og andre spørsmål som skogeiere måtte ha om skogsbilveier.

  • Kjenne til/registrere begrensninger for tømmertransporten på det offentlige veinettet
  • Kommunisere med grunneiere og entreprenører
  • Utarbeide teknisk byggeplan for nye skogsveier og ombygging av eldre veier
  • Stikke veilinje og gjennomføre tekniske målinger
  • Utarbeide plan med arbeidsbeskrivelse, mengdeoversikt og kostnadsoverslag
  • Bistå med anbudsinnbydelse og kontraktinngåelse med entreprenør
  • Gjennomføre oppsyn og kontroll under bygging
  • Vurdere behovet for vedlikehold
Arbeidsdagen

En variert hverdag med befaringer og kartarbeider på kontoret. Du må være glad i kart, terrengmodeller og GiS. Det er også en fordel å kunne litt om geologi og grunnforhold.

Personlige egenskaper

Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God planlegging av egen hverdag er veldig viktig for å gjennomføre prosjekter innen rimelig tid. Du må kunne holde mange baller i luften til enhver tid da mange prosjekter kan vare lenge.