Skogsoperatør

Skogsoperatør

Som skogsoperatør kan du få jobb hos en av de mange entreprenørene som Viken Skog har samarbeidsavtale med. Selskapene hogger skog for våre skogeiere. Ett av selskapene, Struksnæs Skog AS, eies av Viken Skog.

Arbeidsoppgaver

En skogsoperatør hogger skog og kjører tømmer. Skogsoperatøren arbeider også med foryngelsesmetoder (markberedning, planting og såing), ungskogpleie og tynning. 

Arbeidsområder
  • Bruk av skogsmaskiner som hogstmaskin og lassbærer
  • Bruk av traktor med utstyr til transport og vegvedlikehold
  • Utnytting og behandling av tømmer
  • Natur- og miljøkunnskap
  • Bruk av skogbruksplan og digitale verktøy

Personlige egenskaper

Du bør like å arbeide utendørs og i nær kontakt med naturen. Selv om de tyngste arbeidsoperasjonene er overtatt av maskiner, vil det manuelle yrket fremdeles kreve at du har sterk fysikk. Du må også like å arbeide selvstendig.

Utdanning

For å bli skogsoperatør og kunne jobbe i en hogstmaskin eller lassbærer, kan du gå to år på videregående, deretter to år som lærling i en bedrift. Les mer på vilbli.no.