Rådgiver

Rådgiver

Vi har flere rådgivere i vår organisasjon til å hjelpe oss med oppdrag som går på frivillig vern av skog, takseringer, miljø og verdisettigger.

Seniorrådgiverne i rådgivningsgruppa er skogeiers sakkyndige i frivillig vern prosjekter. I tillegg tar de på seg oppdrag innen verdisetting av skog i forbindelse med forskjellige typer grunnavståelse, eiendomsoverdragelse og liknende.

For de fleste skogeiere er frivillig vern av skog ukjent terreng, og seniorrådgiverne vil informere, gi råd og utføre praktiske oppgaver i slike prosesser. Skogeierne skal ha tillit til at Viken Skog ivaretar deres interesser på en best mulig måte.

Sentrale oppgaver
 • Informere skogeier om hva frivillig vern innebærer med fokus på muligheter og risiko
 • Være bindeledd mellom skogeier og vernemyndighet som skogeiers sakkyndige
 • Gjennomføre møter og befaringer med både skogeiere og statens representanter
 • Utarbeide og sende tilbud om frivillig vern på vegne av skogeier
 • Ajourføre DinSkog med areal som er under vurdering for vern
 • Ajourføre database for frivillig vern hos Miljødirektoratet
 • Utføre skogtaksering for å sikre et best mulig grunnlag for erstatningsberegninger
 • Forhandle om erstatninger med statens skogsakkyndige
 • Pådriver for at hvert enkelt frivillig vern prosjekt har framdrift
 • Verditaksering i forbindelse med grunnavståelse til f.eks. veier, kraftgater eller vannledninger
 • Verditaksering av skogeiendommer
Arbeidsdagen

Arbeidsdagen kan variere mye i både tid og rom: En dag møter man en skogeier (eller flere) på et kveldsmøte i Vang eller Larvik, den neste dagen jobber man fra kontoret og dagen deretter går man skogtaksering i den bratteste lia i Uvdal - der skogbruksleder har gitt opp å planlegge hogst. Det er flest dager inne på kontor i løpet av året, men en betydelig del av jobben består også av feltarbeid. Spesialrådgiverne jobber i hele Viken Skogs geografi, og har også enkelte oppdrag utenfor.

Personlige egenskaper

Det er en fordel å være glad i orden og struktur for å håndtere mange prosjekter samtidig. Man må like både selvstendig arbeid og lagarbeid. Sosiale antenner er viktig i møte med skogeierne – hver enkelt må møtes med respekt, forståelse og tålmodighet.

Les mer på utdanning.no